Виж как да се възползваш от големите отстъпки - НАТИСНИ ТУК!

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Седалище и адрес на управление на фирма „Керамо-ГП” ЕООД: гр. София, район Витоша, бул. Симеоновко шосе ” №85-З, ЕИК 202269791, ИН по ЗДДС BG202269791, тел. 0885 90 36 13 , електронна поща: info@vsichko-za-baniata.com
2. Mагазини Керамо са цялата съвкупност от магазини на търговска верига Керамо, чрез която последната осъществява продажба на стоки и услуги, свързани с предлагания в магазините продуктов асортимент.
3. Всички индивидуални данни на Клиента се посочват задължително в Договор за покупко-продажба.
4. Договорът влиза в сила от момента, в който Клиентът осъществи плащане по него.
5. Към Договора за покупко-продажба се прилага подробна спецификация по образец, в която се посочват следните характеристики: вид стока и/или вид услуга; отделни дейности, свързани с извършване на услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.
6. Керамо се задължава да предаде стоката/извърши услугата, само след като Клиента заплати  пълния размер на цената в посочения в Договора срок и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).
7. При предаването на стоката от служител на Керамо задължително се подписва приемо-предавателен протокол (ППП). В случаите, в които същата се купува от зона на самообслужване, платежният документ е доказателство за нейното предаване. Стоките, които са лесно чупливи се разопаковат на място при предаване за установяване на видимото им състояние от клиента.
 
II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ
8. В размера на продажната цена не влизат допълнителните разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на закупената стока. Тези разходи са за сметка на Клиента и се изчисляват - 0,80 лв на изминат километър, с изключение на случаите на договорена промоция „ Безплатен транспорт” на покупка над 200 лв.
9. Услугите по транспорта, разнасянето и монтажа се осъществяват задължително по предварително уговорен с Клиента график.
Предварително незаявени от Клиента услуги не се извършват.
10. В случай на неточности в подадените от Клиента данни за адрес на доставка и телефон за контакт или при неприсъствие на Клиента на
посочения адрес в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Керамо, като клиентът допълнително дължи на Керамо разходите по връщането от 0,80 лв. на изминат километър.
11. Транспорта на заплатената стока се извършва до посочен от Клиента адрес като стоката се предоставя на Клиента пред отворени врати на превозното средство.
12. В случай на неосъществени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, последния дължи на Керамо неустойка, в размер на 50 лв на изпратен работник.
13. Фирма Керамо не осъществява монтаж на стока, която не е закупена от  магазини Керамо и не извършва преустройство на закупените  продукти.
14. Рекламации за явни дефекти на продуктите и техния монтаж се правят веднага на място и се отбелязват в протокол. В противен случай се смята, че Клиентът е приел монтажа без възражения.
 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
15. Начини на плащане:
• в брой;
• с дебитна или кредитна карта през ПОС-терминал;
• с наложен платеж при доставка от куриер;
• с ваучер, закупен от Керамо;
• чрез използване на услугите на кредитна компания, с която Керамо има сключен договор
• по банков път.
Фактура за осъществената покупко-продажба се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.
16. Ако закупуваната стока от Клиента, не е налична в склад на Керамо към момента на плащането, Клиентът може да извърши авансово плащане на цялата стойност на продукта или на част от нея, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва преди получаването на стоката от Клиента или заплащане в момента на доставката. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата в банковата сметка на Керамо и срокът за изпълнение на задълженията на Керамо по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в банковата сметка на Керамо.
17. При избор на плащане с ваучер, се прилагат изброените по-долу условия:
18. Ваучерът е предназначен за еднократна покупка в магазини Керамо като задължително трябва да бъде придружен с касов бон и печат на дружеството, удостоверяващи закупуването на ваучера от мебелни магазини Керамо.
29. Ваучерът не може да бъде разменян за левовата му равностойност.
20. При стойност на покупка по-голяма от стойността на ваучера, разликата се доплаща от Клиента, а при стойност на стоката, по-малка от стойността на ваучера, разликата не се възстановява от Керамо.
21. В случай на използване на продукти  на кредитна компания, служител на Керамо задължително предоставя на Клиента изчерпателна информация за всички условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размерa на погасителните вноски за всяка от схемите. Във връзка с финансирането се сключва анекс към съответния Договор.
 
IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ
22. При явен дефект на стоката Клиентът има право да иска отстраняването му от или за сметка на Керамо. Тези недостатъци трябва да се отбележат при получаване на стоката чрез вписването им в ППП или в рамките на гаранционния срок.
При предявена рекламация се попълва протокол за рекламация, който се отбелязва в регистър на предявените рекламации.
23. Ако дефектите/недостатъците на стоката са били известни на Клиента преди закупуването й фирма Керамо не носи отговорност ако Клиента се върне след закупуването й. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци , недостатъците на стоката се описват.
24. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù (ако ползването в този ù вид е невъзможно). Клиентът трябва да запази оригиналната опаковка на повредената стока, която да представи на Керамо заедно със стоката и касовия документ. Керамо изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя.
25. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки един филиал от търговската верига Керамо, на тел. 0882 383851 или на ел. поща: info@vsichko-za-baniata.com
26. При закупуването на продукти второ или трето качество рекламации не се приемат. Не се извършват и частична подмяна на артикулите. Съгласно Закона за потребителя, неупотребявани продукти, запазени в оригиналната си опаковка и запазен касов бон цялата стока може да бъде върната в 14 дневен срок.
27. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и, ако има такива, да не ги монтира.
28. Инструкциите на производителя за монтаж на стоката са задължителни.
29. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са изрично посочени в нея.
30. Когато стоката не се използва за професионална и търговска дейност и когато за стоката няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Керамо на територията на Република България в законовия срок от 2 (две) години и тече от приемането на стоката от Клиента. Ако през гаранционния период се появят дефекти, предмет на гаранционните условия на производителите, Керамо се задължава в рамките на един месец от уведомлението да ги отстрани, съгласно чл.113 от ЗЗП.
31. Срокът на гаранция за купувачите, които не се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.
32. Керамо не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.
33. При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката –стокова разписка,  касова бележка или фактура, протоколи или други документи (гаранционна карта и др.)
34. Керамо не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в посочения едномесечен срок.
35. Независимо от търговската гаранция Керамо отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със спецификацията към договора за покупко-продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
 
V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
36. В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от Керамо причини, Керамо има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на Договора да го развали или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Керамо съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.
37. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми Керамо поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата .
38. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме (получи) стоката в срок най-късно до 7 (седем) календарни дни след определената в Договора дата. В противен случай, Клиентът дължи на Керамо складови разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от
стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.
39. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме (получи) стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от
определената в Договора или графика дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се счита за прекратен, като стоката остава собственост на Керамо. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.
40. В случай, че Керамо, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база към магазина, в който Клиентът е сключил Договора, то последния се прекратява. Керамо дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.
41. Керамо не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то. Връщането е възможност с заплащане на транспортните разходи, които са за сметка на клиента
42. Продукти, които не могат да се върнат, това са поръчкови продукти изработени специално за клиента и поръчкови продукти внесени в България индивидуално за клиента.
 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
43. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай Керамо се задължава да върне на Клиента внесения аванс.
 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
44. Керамо е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността
на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно при спазване на нормативно
установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие,
предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Керамо за целите на
изпълнение на Договора или други позволени цели.
45. Керамо си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време. Можете да ги намерите в www.vsichko-za-baniata.com
46. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото, към съответния момент, в Република България  законодателство.


 
Безплатни 3D проекти и визуализация
Керамо изработва безплатен проект и 3D визуализация на банята, която искате да изградите. Предлагаме Ви възможност да се запознаете с Вашата баня още преди да я направите реалност. Вижте как би изглаждало вашето помещение с конкретни посочени от Вас мебели за баня, фаянсови плочки, гранитогрес или тоалетна чиния в желаната цветова гама. Ние ще ви представим оптималното разположение и подредба на всеки един артикул, който ще присъства в банята.
*За изготвяне на 3D визуализация, се заплаща 50 лв. капаро, които се приспадат от стойността на поръчката

Безплатен транспорт до посочен от Вас адрес.
Санитарните продуктите и мебели за баня, които Ви предлагаме на нашия сайт са не само обемни но и изключително тежки. Това е причината да предлагаме услугата безплатен транспорт до вашия дом на всички поръчки, които са на стойност над 390лв. (без продукти, които са в промоция). Ние ще осигурим безплатен и безпроблемен транспорт до всеки посочен от Вас адрес.
За всички поръчки под 390лв. доставката е съгласно куриерските ценови листи. За по-голямо улеснение ние ще се свържем с Вас за уточняване на начина и цената на доствка.

Ремонт на вашата баня от
Ние искаме да Ви улесним в ремонтните дейности по вашата баня като Ви предложим опитни и доказали се майстори в сферата на полагане на плочки за баня, гранитогрес, ВиК връзки, монтаж на мебели за баня, монтаж на фаянсови продукти като смесители, мивки, бидета, душ кабини и др. Ние ще ви съдействаме за всичко, което Ви е необходимо за облицовка на стени, къртене на плочки, изграждане на стени в баня, фугиране, лепене и много други
Възможност за изплащане на баня.
Заедно с нашите партньори Уникредит и Ти Би Ай кредит, ние ви предоставяме изгодни лизингови възможности за закупуване на обзавеждане за баня на доказано добри условия.